CROESO I FFORWM CYMDEITHAS SIFIL cYMRU AR Brexit

A yw’ch mudiad chi’n barod at Brexit? Lawrlwythwch ein canllaw sy’n ceisio helpu mudiadau trydydd sector i baratoi yma.

Gallwch lawrlwytho Canfyddiadau’r Fforwm! Croeso i chi gysylltu os hoffech roi enw’ch mudiad arno, cyfrannu at ei ddiweddariadau rheolaidd neu gael gwybodaeth am Brexit wedi’i theilwra i’r trydydd sector! Cysylltwch â ni yma.

news

UCHAFBWYNTIAU DIWEDDARAF Brexit

Cynhaliwyd y bleidlais ystyrlon o’r diwedd ar 14eg Ionawr 2019. Yn y bleidlais, gwrthodwyd y cytundeb ymadael a’r datganiad gwleidyddol a luniwyd ar ôl dwy flynedd o drafod â’r UE. Byddai’r dogfennau hyn wedi gosod telerau ymadawiad y Deyrnas Unedig o’r UE drwy ddarparu sicrwydd ynghylch hawliau dinasyddion, cyfnod pontio yn ogystal â chynllun wrth gefn ar gyfer Ffin Iwerddon, ac wedi darparu man cychwyn nad yw’n rhwymol ar gyfer trafodaethau yn y dyfodol.

Ers hynny, ar 29ain Ionawr pleidleisiodd ASau ar gyfres o gynigion i geisio dymchwel y meini tramgwydd. O ganlyniad, bydd y Prif Weinidog nawr yn ceisio ailagor y trafodaethau â’r UE i sicrhau newidiadau yn y darpariaethau mwyaf dadleuol – y rheini sy’n ymwneud â Ffin Iwerddon. Mae disgwyl ail bleidlais ystyrlon ar 14eg Chwefror 2019.

Yr her yw mai ychydig iawn o amser sydd ac mae’r UE hyd yma wedi bod yn anfodlon ailagor y Cytundeb. Yn y cyfamser, mae cloc Brexit yn tician ac os na chymeradwyir cytundeb neu os na ofynnir am estyniad ac y caniateir estyniad, bydd y DU yn gadael yr UE ar 29ain Mawrth heb gytundeb. Gweler ein hadran adnoddau i gael cymorth i ddeall goblygiadau hyn.

Wales and EU.JPG
 

BETH SY’N NEWYDD?

Rydym bellach yn anfon cylchlythyr Brexit bob wythnos i roi’r diweddaraf i fudiadau trydydd sector am Brexit. Gallwch ymuno â’r rhestr ohebu yma a gweld rhifynnau blaenorol ar y dudalen cyhoeddiadau

Rydym hefyd wedi dechrau cyfres podlediadau newydd! Gwrandewch arnynt yma.

Events

DIGWYDDIADAU I DDOD

Cynhelir digwyddiad nesaf Fforwm Brexit ar 20fed Chwefror. Mae’n agored i bob mudiad yn y trydydd sector, elusennau, mudiadau gwirfoddol a chymunedol ac yn y blaen. Os hoffech glywed y wybodaeth ddiweddaraf am Brexit gan academyddion o Ganolfan Llywodraethiant Cymru, a’r hyn y mae mudiadau eraill yn ei wneud i baratoi, yna cofrestrwch a dewch draw da chi.

Rydym yn chwilio am fudiadau trydydd sector ac academyddion sydd â diddordeb mewn cynhadledd ynglŷn â Brexit, Datganoli a Chymdeithas Sifil a fydd yn cael ei chynnal ar 2il a 3ydd Mai yn Belfast (telir yr holl dreuliau i siaradwyr a chyfranogwyr – ond mae lleoedd yn brin). Trefnir y gynhadledd ar y cyd â phrosiectau Brexit tebyg o’r Alban a Gogledd Iwerddon, felly dyma gyfle ardderchog i feithrin cysylltiadau a chreu rhai newydd rhwng y gwledydd datganoledig, ac i archwilio dyfodol cymdeithas sifil ar ôl Brexit. Cysylltwch â ni i gofrestru’ch diddordeb.