“Close encounters of the third sector kind”

Yn y blog yma, mae Prif Weithredwr WCVA Ruth Marks yn sôn am symposiwm Ymddiriedolaeth Carnegie UK ar Brexit y bu hi ynddo’n ddiweddar yn Berlin.

Pa fath o ffilm fydd ar frig y siartiau ar 29 Mawrth 2019? Ai ffilm ffuglen wyddonol ynteu ffilm drychineb fydd hi? Un peth sy’n sicr yw bod paratoi ati yn ddrama sy’n datblygu bob dydd.

IMG_20181025_114723.jpg

Roedd neilltuo amser i wrando, siarad, adlewyrchu ac ystyried sut y gall cymdeithas sifil esblygu’n bositif cyn, yn ystod ac ar ôl Brexit yn rhan o’m cymhelliant i dderbyn gwahoddiad Ymddiriedolaeth Carnegie UK i symposiwm o’r enw: ‘Llunio’r dyfodol ar ôl Brexit – perthynas cymdeithas sifil rhwng y Deyrnas Unedig a’r Almaen’.

Cydweithiodd Ymddiriedolaeth Carnegie UK â Sefydliad Maecenata i greu rhestr o gyfranogwyr o bob rhan o’r DU a’r Almaen a oedd yn syfrdanol ac roedd y tasgau a osodwyd i ni yn gofyn am egni, chwilfrydedd a meddwl agored.

Fe wnaethom ystyried Ewrop ar ôl Brexit, iechyd a diwylliant cymdeithas sifil yn Ewrop, yn enwedig y DU a’r Almaen, rôl dyngarwch a sefydliadau, cydweithredu academaidd ac yn olaf heriau a chyfleoedd i gymdeithas sifil yn y dyfodol.

Ymysg y cwestiynau a drafodwyd yr oedd – heb yr UE i’n cysylltu pa sefydliadau all gynnal cysylltiadau cymdeithas sifil a sut y gall priod lywodraethau gynorthwyo? A allwn edrych ar faterion byd-eang megis mudo, cynhesu byd-eang a gwaith bregus gyda’n gilydd ac a fyddai hyn o gymorth i ni greu pwrpas cyffredin?

Gofynnwyd i mi siarad am sefydliadau cymdeithas sifil a chydweithredu Ewropeaidd o safbwynt Cymru a WCVA. Fe wnaeth ein gallu i fenthyg arian i fentrau cymdeithasol a’r angen i gyrff cyhoeddus ystyried anghenion cenedlaethau’r dyfodol ddenu llawer o ddiddordeb.

Fe wnes i ddysgu am waith sefydliadau yn yr Almaen a’r ffaith eu bod yn aml yn gysylltiedig â byd busnes a phleidiau gwleidyddol, y symbyliad i Brifysgol Rhydychen sefydlu Rhydychen yn Berlin, y rhaglenni gweithredu cymdeithasol ymysg ieuenctid a gefnogir gan Gymdeithas Brydeinig yr Almaen, gwaith y Groes Goch yn yr Almaen a chydgynhyrchu mewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngogledd Iwerddon.

Y flwyddyn nesaf mae hi’n 70 mlynedd ers sefydlu Mudiad Cymdeithas Sifil Ewrop – efallai y bydd hyn yn gyfle i adeiladu ar gysylltiadau a wnaed yn y symposiwm.

Fe fydda’i yn sicr yn gwahodd pawb a gyfarfyddais i gofod3 – y lle i Gymdeithas Sifil Cymru gwrdd a rhannu – ar 21 Mawrth 2019, fe fydd yn amser delfrydol i gael rhagymadrodd i’r brif sioe ar 29 Mawrth 2019.

Beth bynnag ddigwyddith, mae un peth yn sicr – bod mudiadau cymdeithas sifil ledled y DU, ynghyd â mudiadau a sefydliadau’r sector gwirfoddol yn yr Almaen, yn awyddus i gynnal a chynyddu eu cysylltiadau â chyfeillion ar hyd a lled y cyfandir a’r tu hwnt.